Prevederile din statut referitoare la dobandirea calitatii de membru

 

3A. Dobândirea calităţii de membru

 

Art. 14

În condiţiile prevăzute de regulament, membrii PNL pot dobândi calitatea de membru de onoare.

 

Art. 15

 1. Poate să devină membru al PNL orice cetăţean român cu drept de vot și care îndeplinește cumulativ, următoarele condiţii:
 2. a) aderă la principiile și valorile afirmate de PNL și dorește să acţioneze pentru realizarea acestora; b) recunoaște și respectă Statutul, Programul Politic, Codul Etic și celelalte documente ale partidului, precum și regulamentele aprobate pe bază și pentru aplicarea dispoziţiilor statutare;
 3. b) este apreciat și cunoscut ca un cetăţean onest și competent, cu o bună reputaţie, care poate contribui la îndeplinirea obiectivelor partidului.
 4. c) nu se află în situaţiile de interdicţie prevăzute în Legea partidelor politice.

 

 1. O persoană nu poate deveni membru al PNL dacă:
 2. a) a fost condamnată penal pentru infracţiuni de corupție sau alte infracțiuni săvârșite cu intenţie;
 3. b) i s-a stabilit, printr-o hotărâre, calitatea de lucrător, colaborator sau asimilat colaborator al Securităţii în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
 4. c) îi este interzisă, prin hotărâre judecătorească definitivă, exercitarea drepturilor politice sau cetăţenești.
 5. d) promovează sau a promovat idei sau acţiuni de rasism, xenofobie, antisemitism sau intoleranţă;
 6. e) a ocupat funcţii politice de conducere retribuite în aparatul central al Partidului Comunist Român.

 

Art. 16

Calitatea de membru al PNL se dobândește ca urmare a deciziei BPL , validate de BPJ, pe baza unei adeziuni formulate în scris de către candidat, a unei fișe personale și a unei declaraţii pe propria răspundere că îndeplinește condiţiile de înscriere prevăzute în Statut, depuse la sediul organizaţiei locale pe raza căreia candidatul își are domiciliul, reședinţa sau locul de muncă, la alegerea sa.

Adeziunea, fișa personală și declaraţia pe propria răspundere se pot depune și electronic, în conformitate cu procedura prevăzută în ROLJ și afișată pe site-ul PNL.

 

Art. 17

 

 1. La data depunerii cererii, BPL al organizaţiei locale respective face publică adeziunea prin afișare la sediul organizaţiei și invită candidatul să se prezinte în faţa BPL în prima ședinţă a acestuia. Pe baza cererii de adeziune, BPL decide prin vot cu privire la cererea de intrare în partid și transmite decizia la BPJ pentru validare.

 

 1. Dobândirea calităţii de membru devine efectivă la data înregistrării în Registrul Naţional al Membrilor PNL, care trebuie efectuată în maximum 5 zile de la data rămânerii definitive a deciziei BPJ.

 

Art. 18

 

 1. O persoană poate face parte dintr-o singură organizaţie de secție de votare a partidului.

 

 1. În cazul transferului unui membru dintr-o organizaţie în alta, acesta se realizează în baza unei notificări scrise adresată de persoana în cauză celor două organizaţii, în condițiile prevăzute de regulament.

 

 1. În cazul fuziunilor, persoana care a fost luată în evidenţă ca membru al PNL pe baza transferului documentelor își păstrează vechimea din partidul din care provine.

 

Art. 19

 

 1. La prima reuniune a organizaţiei locale respective și apoi la prima adunare a organizaţiei ierarhic superioare, se informează cu privire la primirea de noi membri.

 

 1. Noii membri completează o fișă de evidenţă care se păstrează de către BPJ și primesc legitimația de membru.

 

 1. La nivel naţional va funcţiona Registrul Naţional al Membrilor PNL ce va cuprinde toţi membrii partidului, precum și datele personale ale acestora. Modul de organizare a Registrului Naţional al Membrilor PNL se va specifica prin ROLJ.

 

Art. 20

 

Pentru merite deosebite în promovarea politicilor de centru-dreapta, se poate atribui demnitatea de membru de onoare unor persoane, având cetăţenie română.

 

Art. 21

 

Pentru modul deosebit în care a condus partidul, a acţionat pentru înfăptuirea Programului politic, pentru respectarea Statutului și pentru unitatea și prestigiul partidului, CN poate atribui demnitatea de Președinte de Onoare al PNL.